குற்றியல் உகரம் என்றால் என்ன?

குற்றியலுகரப் புணர்ச்சி பற்றிய ஓர் உரையாடல் நேற்று முகநூலில் இடம்பெற்றது. குற்றியலுகரம் என்றால் என்ன? குறில், நெடில் நமக்குத் தெரியும். அ – குறில் ஆ – நெடில் இ – குறில் ஈ – நெடில் உ – குறில் ஊ – நெடில் குறில் என்ற அளவில் உகரம் (‘உ’ என்ற எழுத்தொலி) ஏனைய குற்றெழுத்துகள் போலவே ஒரு மாத்திரை அளவு காலம் ஒலிக்கும். செக்கன், நிமிடம் முதலானவை போல மாத்திரை என்பதும் ஒரு …

குற்றியல் உகரம் என்றால் என்ன? Read More »