தமிழ் வீரம்

தமிழ்ப்போர்: சந்தப்பாட்டு (‘பெருக்கச்சஞ் சலித்து’ திருப்புகழ்ச்சந்தம்)

(படம்: AI உருவாக்கம்)

*

தனத்தத்தம் தனத்தத்தம் தனத்தத்தம் தனத்தத்தம்

தனத்தத்தம் தனத்தத்தம் – தனதானா

*

*


இந்தச் சந்தப்பாடலை ஒலி வடிவில் கேட்க: இங்கே செல்க


*

தளிர்க்கட்டுஞ் செழிக்கட்டுந்

தமிழ்க்கொற்றந் தழைக்கட்டுஞ்

சமர்க்கொட்டந் தெறிக்கட்டும் பணியாதே

*

*

சறுக்குற்றுந் தடுக்குற்றுந்

தலைக்கச்சம் பிணிப்புற்றுந்

தமர்ப்பக்கங் கெடக்கெட்டும் பதறாதே

*

*

திளைப்புற்றுந் திறப்புற்றுந்

திரட்டிச்செம் படைக்குத்தொன்

திறத்தைத்தந் தெழக்கற்றுந் திகழ்வாயே

*

*

சிறப்பிற்றென் புலத்துச்செந்

தமிழ்க்குப்பின் திகைத்துத்தஞ்

சிரத்தைக்கொண் டழற்றித்துன் புறுநூறு

*

*

கிளைப்புற்றுங் கிளர்ப்புற்றுஞ்

சுடர்ச்சித்தந் தொழப்பெற்றும்

புழக்கத்தின் பெருக்குற்றுந் தொடர்வாளே

*

*

கெடுக்கத்தஞ் செருக்கைக்கொண்

டடுக்கத்தின் தடைக்கற்கொண்

டொடுக்கக்கண் துடிப்புற்றுஞ் சுழல்வார்முன் 

*

*

களைப்பற்றுஞ் சலிப்பற்றுஞ்

சிறைப்பட்டுஞ் சிதைக்குற்றுந்

தழற்பெற்றந் தனைப்பற்றும் பெருவீரர்

*

*

களித்துச்செங் களத்துக்குங்

கதிர்த்துப்பின் கமத்துக்குஞ்

சழக்கற்றும் பிணக்கற்றும் புகுவாரே!

*


‘பெருக்கச்சஞ் சலித்து’ – திருப்புகழ் படிக்க: இங்கே செல்க

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×